Algemene Voorwaarden
Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.

Algemeen

Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap die zich onder meer ten doel stelt het verzorgen en geven van cursussen en opleidingen op hoofdzakelijk het juridische werkterrein. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door c.q. met de besloten vennootschap en nimmer met een medewerker/partner / werknemer (zulks in de ruimste zin des woords) in persoon. Alle diensten en (rechts)handelingen worden uitsluitend verricht door c.q. namens de besloten vennootschap en nimmer door een medewerker / partner / werknemer (wederom in de ruimste zin des woords) in persoon. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de besloten vennootschap en nimmer door een medewerker / partner / werknemer (wederom in de ruimste zin des woords) in persoon

Artikel 1: begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Van der Burgt: de besloten vennootschap Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V., alsmede haar aandeelhouders en haar medewerkers en werknemers (zulks in de ruimste zin des woords), alsmede derden die in het verband met het verzorgen van cursussen door Van der Burgtworden ingeschakeld.;
 • Cursus: een door Van der Burgt te verzorgen cursus, met inbegrip van de daarbij behorende schriftelijke informatie, zoals informatiemappen, klappers en syllabi;
 • Cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die op grond van een Overeenkomst gerechtigd is tot het bijwonen van een cursus van Van der Burgt en het ontvangen van de daarbij behorende schriftelijke informatie;
 • Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Van der Burgt voor de cliënt een cursus verzorgt;

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle aanbiedingen, alsmede iedere voortgezette of gewijzigde of aanvullende Overeenkomst met Van der Burgt, voorzover daardoor enige rechtsbetrekking bestaat of ontstaat tussen Van der Burgt en de cliënt.
 2. Toepasselijkheid van voorwaarden van de cliënt – onder welke benaming ook – wordt door Van der Burgt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien een daartoe bevoegde medewerker van Van der Burgt daarmede schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3: cursus

 1. De Overeenkomst betreft het verzorgen van een cursus en het leveren van de daarbij behorende informatiemap (klapper of syllabus) door Van der Burgt aan de cliënt. De cliënt is gerechtigd een ander in zijn plaats de cursus te doen bijwonen.
 2. De cliënt mag de aan hem in het kade van de cursus verstrekte schriftelijke informatie en de klapper en syllabi voor eigen persoonlijk gebruik aanwenden. Hij mag deze niet verkopen, verhuren, vermenigvuldigen danwei anderszins aan anderen ter beschikking stellen.

Artikel 4: overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van Van der Burgt, waaronder onder meer wordt verstaan ziekte van degene die de cursus dient te verzorgen, alsmede het vanwege weersomstandigheden niet kunnen bereiken van de cursusplaats (zulks uitsluitend ter beoordeling van Van  der Burgt) worden de verplichtingen van Van der Burgt opgeschort. Van der Burgt zal zo spoedig mogelijk een nieuwe cursusdatum bekend maken, gelegen binnen twee maanden na de oorspronkelijke datum. De cliënt is gerechtigd op deze datum zonder verdere kosten de cursus e volgen, doch is niet gerechtigd tot enige verdere schadevergoeding.

Artikel 5: betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur.
 • De cliënt kan de cursus kosteloos schriftelijk annuleren tot veertien dagen voor de geplande datum.
 • Daarna dient bij annulering 75% van de totale kosten aan Van der Burgt te worden vergoed

Artikel 6: aansprakelijkheid

 1. Van der Burgt is niet aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het leveren en verzorgen van de cursus en de informatie, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Van der Burgt. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de cliënt of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op de cursusdag zelf en in de informatiemappen, klappers en syllabi verstrekte mondelinge en schriftelijke informatie.
 2. Schade als bedoeld in het voorgaande lid, die naar het oordeel van de cliënt het gevolg is van opzet of grove schuld van Van der Burgt, dient uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Van der Burgt te worden gemeld. Schade die niet binnen deze termijnaan Van der Burgt is gemeld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. In geval Van der Burgt ingevolge het bepaalde in dit artikel aansprakelijk mocht blijken te zijn, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Van der Burgt wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, danwei wanneer deze aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing mocht blijken te zijn en / of geen dekking zou blijken te bieden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad EUR 5.000,-.
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Van der Burgt voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voorzover Van der Burgt om welke reden ook toch voor dergelijke schade aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 5.000,-.

Artikel 7: slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Van der Burgt en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of door wetswijziging ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Ook na beëindiging van een Overeenkomst blijft de Overeenkomst en blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de nog in het bezit van de cliënt zijnde informatiemappen,klappers en syllabi.
Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.
Pa Verkuijllaan 2
1171 EE Badhoevedorp
Tel: 0203581460