Privacyverklaring
Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.

Via deze Privacyverklaring informeert Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V. (hierna: Van der Burgt Opleidingen) u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Van der Burgt Opleidingen is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van der Burgt Opleidingen respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Van der Burgt Opleidingen verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij de aanmelding voor een cursus of opleiding, aanvraag van informatie of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de cursus of opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief  betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Van der Burgt Opleidingen persoonsgegevens in het kader van uw cursus of opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de cursus  of opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Van der Burgt Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen cursus of opleiding;
  • Het verzorgen van de door u gekozen cursus of opleiding;
  • Facturatie van de door u gekozen cursus of opleiding;
  • Het registreren van uw aanwezigheid bij onze cursus of opleiding bij de voor u van belang zijnde instanties;
  • Het op uw verzoek opstellen van een persoonlijk studieadvies;
  • Het aan u zenden van onze nieuwsbrief en/of cursusaanbod;
  • Het reageren op de door u gevraagde inlichtingen en/of gestelde vragen;
  • Het analyseren ter verbetering van onze dienstverlening ;
  • Het voldoen aan op Van der Burgt Opleidingen rustende wet- en regelgeving.

Indien met uw werkgever is overeengekomen, kan Van der Burgt Opleidingen informatie over uw aanwezigheid bij de cursus of opleiding  verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties, de certificatieinstellingen en brancheverenigingen. Van der Burgt Opleidingen zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij Van der Burgt Opleidingen daartoe wettelijk verplicht is.

Deze website wordt beheerd door Van der Burgt Opleidingen. Van der Burgt Opleidingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Van der Burgt Opleidingen streeft er naar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Van der Burgt Opleidingen niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk  actueel, correct en volledig is. Van der Burgt Opleidingen aanvaard daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade en letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Van  der Burgt Opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Van der Burgt Opleidingen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot Van der Burgt Opleidingen richten door een e-mail te sturen naar info@vanderburgtopleidingen.nl onder vermelding van uw naam en adres. Van der Burgt Opleidingen zal in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Van der Burgt Opleidingen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Van der Burgt Juridische Opleidingen en Contractonderwijs B.V.
Pa Verkuijllaan 2
1171 EE Badhoevedorp
Tel: 0203581460